OM HAV AS

Habilitet
Ansvar
Velvære

HAV ble etablert i januar 2004, og vi var med dette det første firmaet på markedet til å levere BPA-tjenester.
Vi har levert BPA tjenester siden oppstart og samarbeider i dag med over 60 kommuner i Norge. Dette har gitt oss høy kompetanse og erfaring med å jobbe i andres hjem.

Høy kompetanse

Gode verdier

HAV har over tid bygget opp god kompetanse og rammeverk for virksomheten innen BPA tjenester.

Ved å velge HAV knytter dere samarbeid til en tjenesteleverandør som setter fokus på kvalitet, sikkerhet, tilgjengelighet og skreddersydde tiltak.

Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og oppdragsgiver, som totalt sett gir ett bedre tilbud til tjenestemottaker.

Tjenestemottakere
Hos oss skal ha en trygg og fleksibel støtte ved å benytte HAV. Vårt arbeid er basert på vår visjon om å skape tilrettelagte gode tjenester og personlig frihet for hver enkelt tjenestemottaker.
Assistenter
Hos HAV skal trives i sitt arbeid ved at vi etablerer et godt samarbeid, kursing, selvstendighet, sosiale aktiviteter, fordelsavtaler og gode betingelser.
Mange av våre assistenter har vært med fra starten og vært ansatt lenge. Dette er faktorer som igjen fører til en trygg og forutsigbar hverdag for våre arbeidsledere.
Etablert i 2004

Dette er vår
historie

Siden starten har vi hatt en spennende og god utvikling. Firmaet ble etablert for å levere Brukerstyrt personlig assistanse og har siden oppstart hatt som formål å levere BPA tjenester. HAV har siden oppstart levert tjenester til:

Barn og ungdom
Voksne
Mennesker med psykisk nedsettelse
Mennesker med fysisk nedsettelse

I senere tid har HAV videreutviklet tilbudet og har i flere år også levert Funksjonsassistanse. Denne tjenesten retter seg mot å gi støtte og bistand i forbindelse med arbeid. Funksjonsassistanse er en tjeneste for alle mennesker som assistansebehov i forbindelse med arbeid.

Vår lange erfaring som leverandør med et variert tjenestetilbud gjør at vi har funnet vår spisskompetanse. HAV tilbyr bistand tilpasset hvert enkelt menneske med spesielle behov.

Ønsker du å
jobbe med BPA? 

Kontakt oss
Vår visjon

Et HAV av muligheter

Våre assistenter skal arbeide mot denne visjonen. Grunnprinsippet for tjenesten er å tilby assistenter og primærkontakter som kan møte den enkelte tjenestemottaker på deres premisser. Dette innebærer å forstå og å håndtere den enkeltes utfordringer, og å skreddersy løsninger for den det gjelder. HAV tilbyr et forutsigbart og trygt miljø preget av profesjonalitet, noe som gjør at du som tjenestemottaker kan være sikker på at du mottar det beste tilbudet for deg. Våre assistenter er trygge og innsiktsfulle, og deres arbeidshverdag og -oppgaver vil være tilpasset tjenestemottakers interesser, personlighet, aktivitetsnivå og preferanser.

Independent Living ligger til grunn for FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og har bidratt til å utforme konvensjonen. FN-konvensjonen handler om retten til å leve et selvstendig liv og blant annet selv få velge hvor, med hvem og hvordan man ønsker å bo. Independent Living betyr ikke uavhengighet fra andre mennesker, men å ha friheten til å velge og ha kontroll over sitt eget liv og sin egen livsstil. Dette er en forståelse og et verdigrunnlag som også ligger til grunn for HAV sine tjenester.

FNs globale

Bærekraftsmål  

Som en stor nordisk aktør ønsker HAV å ta en aktiv rolle i samfunnet og bidra til en bærekraftig velferd. Vi har valgt å fokusere på noen bærekraftsmål som er relevante med tanke på at vi er et selskap som leverer BPA tjenester med mennesker i fokus. Våre holdninger og mål blir presentert nærmere i rapporten for bærekraft.  

Slik Bidrar HAV:
For å skape et bærekraftig samfunn, har verdens ledere forpliktet seg til å innfri 17 globale mål innen 2030. Målene dekker et bredt spekter av områder, både sosiale og miljørelaterte. For å nå dem, kreves det et samarbeid mellom både det sivile samfunn, politikere, forskere og næringsliv. Humana omsorg og assistanse vil bidra aktivt innenfor de resultatområdene som virksomheten kan påvirke.

 I løpet av 2017 etablerte Humana i Sverige en referansegruppe for å kartlegge virksomhetens arbeid når det gjelder bærekraftig satsning. Gruppens arbeid hadde til hensikt å forbedre aktuelle regelverk og aktiviteter, for på den måten å legge grunnlaget for konsernets videre arbeid innenfor området. Arbeidet ble fortløpende forankret hos konsernledelsen og styret.  Som et ledd i arbeidet, ble virksomheten koblet til de globale målene for bærekraft. Nedenfor følger en gjennomgang av de målene som ble vurdert å være de mest relevante, og en beskrivelse av hvordan Humana omsorg og assistanse sitt arbeid bidrar til oppfyllelse.

På den andre siden vises et utdrag av konsernets aktiviteter. Humana omsorg og assistanse kommer til å rapportere fremskritt og initiativ suksessivt innenfor de respektive målområdene.    
God helse
3.4 Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling, og fremme mental helse og livskvalitet.  Som omsorgsaktør har Humana omsorg og assistanse som hovedmål å forbedre menneskers liv, med utgangspunkt i deres individuelle forutsetninger.

Som ledende nordisk leverandør av omsorg og assistansetjenester har vi et spesielt fokus på behandling innenfor psykososialt endringsarbeid. Sosialpsykiatri til familier og individer i alle aldersgrupper er viktig. Vi vet at våre tjenester, vår kompetanse og vårt personale utgjør en forskjell når det gjelder psykisk helse og velvære.  
Likestilling
5.5 Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.  Humana omsorg og assistanse sitt verdisyn tar utgangspunkt i at alle mennesker er like mye verdt.

Vi arbeider for likestilling når det gjelder representasjon av kvinner i alle lederposisjoner i bedriften. For å ivareta hele kompetanseområdet, jobber vi både med synlige og usynlige strukturer. På den måten speiler vi også våre medarbeidere, kunder, klienter og pårørende på best mulig måte. Vårt verdisyn og kultur bygger opp under et bærekraftig og likestilt lederskap.  
Mindre ulikhet
10.2 Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status  Humana omsorg og assistanses mål og strategi er å skape et inkluderende samfunn. Uansett hvilke individuelle forutsetninger våre kunder og klienter har, arbeider våre medarbeidere for deres rett til en bedre livskvalitet. Vi har også fokus på spørsmål innenfor tilgjengelighet, og belyser sosialt utsatte barns situasjon. I Sverige, blant annet, gjennomføres to årlige kartlegginger som henvender seg til kommunene. Vi har mulighet til å tilby jobb til dem som har falt utenfor arbeidsmarkedet tidligere.  
Anstendig arbeid
og økonomisk vekst
8.2 Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer.   8.5 Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.  Humana omsorg og assistanse ønsker å sette en ny standard når det gjelder kvalitet innenfor omsorgsbransjen.

Gjennom utvikling av velferdsteknikker og metoder bidrar vi til økt effektivitet og høyere kvalitet, som tar utgangspunkt i kunder og medarbeidere. Gjennom metodeutvikling og kvalitetssikring innenfor individ og familie, sikrer vi at de behandlingsmetodene som brukes, er riktige, basert på vitenskapelig testing og utprøving.  Humana omsorg og assistanse har lenge gått inn for kollektive avtaler, og alle medarbeidere har det. Vi gjennomfører årlige lønnskartlegginger ut fra et likestillingsprinsipp. I flere av våre virksomheter kan vi tilby jobbmuligheter til den som befinner seg lengst fra arbeidsmarkedet.  
Ansvarlig forbruk
og produksjon
12.5 Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk.   12.8 Innen 2030 sikre at alle i hele verden har relevant informasjon om og er seg bevisst en bærekraftig utvikling og en livsstil som er i harmoni med naturen.  Humana omsorg og assistanse håndhever regelverk strengt. En stor del av miljøarbeidet foregår hos de lokale enhetene og boligområdene rundt om i Norden.

Og da er det den lokale lederen som står i spissen for arbeidet. Enhetene oppmuntres til å redusere mengden avfall fra boligene gjennom forskjellige tiltak som personalgruppen er blitt enige om.  Gjennom god kommunikasjon, interaksjon og organisasjon vil vi at medarbeiderne skal være godt informert om, og engasjert i, spørsmål som har med bærekraftig utvikling å gjøre. Som medarbeider, kunde eller bestiller, skal man ha mulighet til å påvirke den retningen og det tempoet Humana omsorg og assistanse beveger seg fremover i, når det gjelder våre identifiserte områder for bærekraftig satsning.  
Grunnlag og bærekraft  
Ny tekst inn her