• hav-brukerstyrt-assistanse

     

     

     

HAV har bygget sine tjenester med utgangspunkt i verdier knyttet til Independent Living. Alle tjenestemottakere skal ha muligheten til å velge hvor, med hvem og hvordan man ønsker å leve. Dette betyr ikke uavhengighet fra andre mennesker, men friheten til å velge å ha kontroll over sitt eget liv og sin egen livsstil.

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en ordning der dem med nedsatt funksjonsevne/foresatte selv styrer egen hverdag, og har et lederansvar for assistentene som skal bistå med praktiske ting i hverdagen. BPA er et frigjørings- og antidiskrimineringsverktøy som gir langt større fleksibilitet og selvstendighet, og muligheten til å leve et aktivt og likeverdig liv

Tjenestemottakere skal ha rett til å ansette, lære opp og styre sine assistenter, med tilstrekkelig støtte om de ønsker det, og det bør være tjenestemottaker selv som velger ansettelsesmodell for og best mulig dekke egne behov.

HAV sin visjon er ”Et hav av muligheter”. Alle bedriftens ressurser skal innrettes mot denne visjonen. Vi skal forstå og håndtere de utfordringer den enkelte tjenestemottaker representerer uansett adferd og uttrykksmåte. Vi skal ha klare holdninger for hva som er mulig og ikke mulig å gjennomføre. Vi skal også ha trygge og innsiktsfulle assistenter som mestrer den utfordringen det ligger i å være på jobb ”i en annen persons hjem”.

Ta kontakt om du har spørsmål til oss

Webdesign: http://magdaelinjohnsen.no/