• hav-brukerstyrt-assistanse

     

     

     

Hva er en støttekontakt?

For personer og familier som trenger hjelp til sosialt samvær og ulike aktiviteter. Vi hjelper til med å gjøre brukeren trygg på seg selv, bedre å takle ulike livssituasjoner, og omgås andre mennesker i større grad.

Hva innebærer det å være støttekontakt og hvordan kan du bli det? Hvem kan få støttekontakt?

En støttekontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Det skal hjelpe ham/henne til å bli mer trygg på seg selv, kunne takle ulike livssituasjoner bedre og å omgås andre mennesker i større grad. Det å ha en støttekontakt gir en mer meningsfull fritid for vedkommende. Det er noe å se fram til, noe å støtte seg på. Et slikt initiativ kan hjelpe et annet menneske mer enn du kan forestille deg.

Hva gjør en støttekontakt?

En støttekontakt kan ta deg med på turer, komme på besøk hjemme, ta deg med på biblioteket, på disko, på kafé, kino eller andre ulike arrangementer. Ordningen er fleksibel, og skal kunne tilrettelegges vedkommendes behov og ønsker.

Hvem kan få støttekontakt?

Mange personer trenger støttekontakt. Dette kan være fordi de har vanskelig for å komme seg ut på egenhånd, og/eller trenger hjelp og støtte for å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Noen har lite sosialt nettverk og kan føle seg ensomme.

Støtteordningen er et tilbud til personer og familier som trenger hjelp pga. funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Dette kan gjelde rusmisbrukere, fremmedkulturelle og personer med psykiske lidelser.

Helsedirektoratet anbefaler kommunene å tilby:

  • Individuell støttekontakt.
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe.
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon.
  • Private tilbydere.

Rett til støttekontakt

Søknad om støttekontakt sendes til kommunen. Kommunen skal fatte et vedtak som tar stilling til søknaden og informerer om hva slags hjelp søkeren får tilbud om og i hvilket omfang. For å få støttekontakt kan du henvende deg til sosialkontoret. De vil ofte ta hensyn til dine ønsker om hvordan/hvem denne støttekontakten skal være. Støttekontakten mottar lønn av kommunen. Det er gratis å motta støttekontakt, men brukeren må selv regne med å dekke sine egne utgifter mens hun/han er sammen med støttekontakten, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.

Se lovverket: Helse- og omsorghelseloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

Ta kontakt om du har spørsmål om støttekontaktordningen i BPA hos oss i HAV

Webdesign: http://magdaelinjohnsen.no/