• hav-brukerstyrt-assistanse

     

     

     

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven fra 1. januar 2015-BPA.

Brev | Dato: 14.11.2014

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Endringer-i-pasient–og-brukerrettighetsloven-fra-1-januar-2015–Brukerstyrt-personlig-assistanse-BPA/id2340682/

Fra 1. januar 2015 gjelder ny § 2-1 d i pasient- og brukerrettighetsloven om rett til brukerstyrt personlig assistanse.

Endringen gir rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgtjenesteloven. Retten omfatter også avlastningstiltak etter samme lov for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere omtale av lovendringen fremgår i Prop. 86 L (2013-2014) og Innst. 294 L (2013-2014) som finnes på Stortingets sider på internett.

Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse skal bidra til å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand skal leve et selvstendig og aktivt liv. Med en slik rett kan brukeren selv kreve å få styre tildelte tjenesteressurser til personlig assistanse og til avlastning for foreldre til barn med store funksjonsnedsettelser.

Rettighetsfestingen er en del av regjeringens arbeid med å følge opp intensjonen i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

De samlede merkostnadene av forslaget anslås til 300 mill. kroner i 2015, økende til 500 mill. kroner i 2016. Regjeringen har derfor i Prop. 1 S (2014-2015) foreslått å styrke de frie inntektene til kommunene med 300 mill. kroner til oppfølging av rettighetsfestingen i 2015.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide nytt rundskriv om BPA-ordningen og sørge for en følgeevaluering av rettigheten. Departementet tar sikte på at et rundskriv om ordningen vil bli sendt ut i løpet av første halvdel av 2015.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Salvesen e.f.
avdelingsdirektør

Hanne Ramstad Jensen
seniorrådgiver

 

https://www.regjeringen.no/no/om-regjeringa/solberg/Regjeringens-satsingsomrader/Regjeringens-satsingsomrader/et-velferdsloft-for-eldre-og-syke1/Pleie–og-omsorgstjenesten/id753177/

Lovforslag om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

http://naku.no/node/1357

BPA-rundskriv fra 2000
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/i-202000/id445628/

BPA-rundskriv fra 2005

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – utvidelse av målgruppen

Som omtalt i St.prp. nr. 60 (2004–2005) skal brukerstyrt personlig assistanse også kunne anvendes for personer som ikke kan ivareta brukerstyringen selv. Dette innebærer blant annet at personer med psykisk utviklingshemming og familier med barn med nedsatt funksjonsevne kan få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

Dette er en utvidelse av målgruppen i forhold til siktemålet med ordningen da den ble regulert i lov om sosiale tjenester i 2000, jf. rundskriv I-20/2000. I dette rundskrivet kommenteres enkelte spesielle spørsmål som reiser seg når brukerstyringen ivaretas av andre personer på vegne av eller i samarbeid med brukeren.

Webdesign: http://magdaelinjohnsen.no/