• hav-brukerstyrt-assistanse

     

     

     

Funksjonsassistent

Brukerstyrt bistand til sterkt bevegelseshemmede arbeidstakere.

Ordningen med funksjonsassistent er et nytt virkemiddel for sterkt funksjonshemmede arbeidstakere. Ordningen er brukerstyrt. Den går ut på at sterkt funksjonshemmede skal få nødvendig assistanse slik at de kan få eller beholde ordinært arbeid.

På oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet har AFI foretatt en evaluering av ordnin­gen med særlig vekt på kost-nytte-analyse. Ordningen brukes i dag av sterkt bevegelseshemmede, og de er svært fornøyd med denne ordningen.

Det er høye kvalifiserte funksjonshemmede som ved denne ordningen fortsatt kan fungere i arbeidslivet. Assistanse gis både for personlige behov og for arbeids­messige behov. Samtidig som ordningen er til nytte for sterkt funksjonshemmede arbeidstakere skaper den interessante oppgaver for omsorgsarbeidere.

Kost-nytte-analysen viser at det er økonomisk lønnsomt både for den funksjons­hemmede og for samfunnet (stat og kommune) at funksjonsassistentordningen tas i bruk for personer som trenger hjelp til å fungere i arbeidslivet. Regneeksempler som bygger på de målbare faktorene lønnsinntekt, skatteinngang, trygdeutbetaling og assistentlønn viser økonomisk gevinst ved ordningen.

Har du behov for funksjonsassistent?

Ønsker du og samkjøre det med BPA?

Ta kontakt med oss så skal vi fortelle deg hvordan det lar seg gjøre å samkjøre disse tjenestene på en smidig måte.

HAV har lang erfaring med dette og kan bistå deg gjennom hele prosessen.

Webdesign: http://magdaelinjohnsen.no/